Inschrijvingsgeld en vrijstelling

Inschrijvingsgeld en vrijstelling

Het totale inschrijvingsbedrag

Het totale inschrijvingsbedrag staat vermeld bij iedere cursus. Het bestaat uit het wettelijk inschrijvingsgeld en een bedrag voor opleidingsbenodigdheden.

Het wettelijk inschrijvingsgeld

Het wettelijk inschrijvingsgeld bedraagt 1,50€ per theoretisch lesuur en staat tussen haakjes vermeld achter elke opleiding.

Het wettelijk inschrijvingsgeld is wel begrensd tot een plafond van 300 euro per opleiding, per semester (van 1/09 tot 31/12 en van 1/01 tot 31/08). De startdatum van de module bepaalt in welke semester de module meegerekend wordt voor de berekening van het plafond. De plafonnering per semester of per schooljaar is overdraagbaar naar een ander centrum. 

Het bedrag opleidingsbenodigdheden

Het bedrag opleidingsbenodigdheden zijn alle kosten voor aangepaste soft- en hardware in de leslokalen, het printmateriaal, het elektronisch leerplatform, de audiovisuele middelen en de middelen van het Open Leercentrum, het intranetsysteem en alle kopieën voor instaptoetsen, evaluaties en aanvullende documentatie, alsook al de middelen die het gecombineerd onderwijs mogelijk maken, het basismateriaal in alle praktijkcursussen, een elektronische versie van cursussen en al het ander materiaal dat noodzakelijk is voor het volgen van een cursus.

Het vakgebonden cursusmateriaal (handboeken en gedrukte cursussen) en cursusmateriaal dat geconsumeerd wordt (voeding, wijn, bier), zijn hier niet bij inbegrepen. De bijdrage per les voor cursusmateriaal dat geconsumeerd wordt, vind je bij iedere cursus achter het icoontje van het inschrijvingsbedrag. Indien gereedschap kan aangekocht worden via het Centrum staat de aankoopprijs vermeld bij de 'bijkomende informatie' van elke cursus.

Vrijstellingen op het inschrijvingsbedrag

Betalen enkel het bedrag opleidingsbenodigdheden:

 • cursisten van de opleiding AAV
 • cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën;
 • asielzoekers die materiële hulp genieten;
 • minderjarigen die deelnemen aan het secundair volwassenenonderwijs in het kader van de samenwerking tussen de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de Centra voor Volwassenenonderwijs;
 • cursisten tussen 12 en 16 jaar die op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen een secundaire school en een Centrum voor Volwassenenonderwijs Nederlands tweede taal volgen;
 • cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk;
 • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven;
 • inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of een inburgeringsattest behaald hebben voor de opleidingen Nederlands tweede taal op richtgraad 1 en 2.
 • kandidaat-huurders die Nederlands 1.1 volgen in het kader van de sociale huisvestigingswet.

Betalen naast het bedrag opleidingsbenodigdheden slechts € 0,30 per lesuur:

 • cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk, of ten laste zijn van voormelde categorieën;
 • alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
  • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;
 • alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Betalen naast het bedrag opleidingsbenodigdheden slechts € 0,60 per lesuur:

 • Cursisten van het studiegebied Nederlands tweede taal

De attesten van vrijstelling van het inschrijvingsgeld, mogen op datum van inschrijving niet ouder zijn dan één maand. Ze moeten ook op het secretariaat afgegeven worden voor 1/3de van de looptijd van de cursus (registratiemoment). Voortijdig beëindigen van de cursus geeft geen recht op teruggave van het inschrijvingsgeld.

Infomomenten per campus

Infomomenten

Maak kennis met het cursusaanbod van HIK Volwassenenonderwijs. Heb je een vraag, dan kan je die op dit infomoment stellen aan de coördinator of leraar van de cursus die je wenst te volgen.

HIK Volwassenenonderwijs

Ons opleidingsaanbod

Diploma SO

Een diploma secundair onderwijs op zak. Het kan met de opleiding Aanvullende algemene vorming.

Business

Ondernemen, beleggen, administratie: doe de juiste kennis op

Creatief

Leef je uit in deze mode- en creatieve cursussen

Culinair

Koken, bakken, chocolade, drankenkennis, slagerij

Fotografie

De mooiste beelden dankzij foto-/videografie en fotobewerking

Hair & Beauty

Leid je op tot een ervaren schoonheidsspecialist of kapper

Informatica

Kies voor grafische software, softwarepakketten, programmeren, smartphone en meer

Nederlands

Nederlands voor anderstaligen – Dutch for foreign speakers

Talen

Leer je uitdrukken in Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans

Techniek

Ga voor mechanica/elektriciteit, koeling/warmte, hout, bouw, lassen, auto/fiets of tuinbouw

Toerisme

Overtuig met je verhaal: word gids of reisleider

Zorg & Welzijn

Een hart voor mensen? Maak er je job van!

Onze partners