Premies en voordelen: Vlaams Opleidingsverlof

(versie schooljaar 2020-2021)

De volledige en meest recente informatie over het Vlaams opleidingsverlof kan je hier vinden: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof 

De Vlaamse overheid heeft het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) ingevoerd op 1 september 2019. Dit VOV vervangt het vroeger Betaald Educatief Verlof (BEV). 
Om werken en leren te kunnen combineren zorgt de Vlaamse overheid dat werknemers in de privésector voor bepaalde cursussen opleidingsverlof kunnen opnemen onder bepaalde voorwaarden. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.

Korte toelichting bij de principes

Inschrijvingsattest en nauwgezetheid

Om VOV aan te vragen bij je werkgever heb je enkel het inschrijvingsattest nodig: je persoonsgegevens, de naam van de opleiding/module met ODB-nummer, de naam van de opleidingsverstrekker (= CVO HIK, onze instelling), aantal lestijden en begin+einde van de module. Al die gegevens staan op de inschrijvingsfiche die je krijgt na je inschrijving en betaling.

Het Vlaams opleidingsverlof werkt niet met papieren attesten van nauwgezetheid. Omdat wij reguliere opleidingen aanbieden als cvo, zijn wij niet verplicht om de aanwezigheden door te geven aan werknemer of werkgever. Indien sprake van nauwgezetheid bij VOV, betekent dat voor een opleiding aan het cvo dat je verplicht bent als cursist om deel te nemen aan de eindbeoordeling. Wij kunnen als cvo zelf bepalen wat we als eindbeoordeling beschouwen (dat kan verschillend zijn per opleiding, neem hiervoor contact op met je leerkracht). 

Voorwaarden Vlaams opleidingsverlof

  • Je volgt een opleiding geregistreerd in de opleidingsdatabank: (https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank). Als er een examen of evaluatie is voorzien in je opleiding, ben je verplicht hieraan deel te nemen.
  • Je bent minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams gewest.

Welke opleidingen geven recht op VOV?

  • een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt die geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives' (https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank).
  • of een loopbaangerichte opleiding volgt (een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding)
  • een assessment om eerder verworven competenties te erkennen in een EVC-testcentrum in het kader van een EVC-traject.

Aantal uren VOV

Elke voltijdse werknemer heeft per schooljaar recht op maximum 125 uren VOV.
Jouw concreet aantal uren VOV wordt bepaald door

  • je tewerkstellingspercentage (minstens 50%, lees op de website hoe je tewerkstellingspercentage wordt berekend)
  • opleidingen in het volwassenenonderwijs; aantal uren conform aantal voorziene lestijden van de opleiding/module
  • indien examen voor erkenning verworven competenties: 16 uren VOV.

Evaluatie

Neem voor elke module waarvoor je VOV wil opnemen deel aan de evaluatie. Als je gewettigd afwezig was, moet je aan de eerstvolgende evaluatie deelnemen om je recht op VOV te behouden. Je moet ook je attest met de reden voor de afwezigheid bijhouden, want dit kan opgevraagd worden.
Je kan in een volgend schooljaar inschrijven voor hetzelfde opleidingsonderdeel met recht op VOV, maar alleen als je de eerste maal niet geslaagd was. Binnen hetzelfde schooljaar kan je een module maar 1 maal volgen.

Wie doet wat? Naar VOV in 10 stappen: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof/vlaams-opleidingsverlof-aanvragen-wie-doet-wat 

 

Betaald educatief verlof

Overgangsmaatregelen

Zie website https://www.vlaanderen.be/betaald-educatief-verlof

Sinds het schooljaar 2019-2020 dooft het stelsel betaald educatief verlof (BEV) uit. Werknemers in de privésector, die in het schooljaar 2018-2019 een opleiding volgden mét betaald educatief verlof (BEV) in Vlaanderen, kunnen door middel van een overgangsmaatregel diezelfde opleiding (bij taalopleidingen: dezelfde taal bij dezelfde opleidingsverstrekker) wel nog verderzetten met gebruik van BEV tot en met 31 december 2021.

Voor het uitdovende betaald educatief verlof blijven de administratieve verplichtingen gelden (formulier van nauwgezetheid, aanwezigheid in de les,…).

De gevolgen van de coronamaatregelen op het betaald educatief verlof kan je hier vinden: https://www.vlaanderen.be/leren-en-werken-combineren/gevolgen-van-de-coronamaatregelen-voor-het-betaald-educatief-verlof 

Het is belangrijk om bij de inschrijving aan te geven of je voor betaald educatief verlof kiest of voor Vlaams opleidingsverlof, indien je aan alle voorwaarden voldoet.